Contratación do servizo de Audiovisuais do C.P.M., procedemento aberto, varios criterios de adxudicación.

Data de actualización: 5 de setembro de 2014

Data de publicación da licitación no Perfil do Contratante: 27 de maio de 2014

Data de publicación da licitación no BOP A Coruña: N. 103, 2 de xuño de 2014

Data de finalización de prazo de presentación de proposicións: martes, 17 de xuño de 2014

Apertura SOBRE “B”: mércores, 9 de xullo de 2014, ás 10h.

Apertura SOBRE “C”: Xoves, 17 de xullo de 2014, ás 10:00h.

Declarado deserto por resolución da xerencia do Consorcio con data 5 de setembro de 2014

Descargas
PPT AUDIOVISUALES
PCAP SERV AUDIOVISUALES
ANUNCIO AUDIOVISUALES

Contratación do servizo de prevención alleo: medicina do traballo do persoal do C.P.M., procedemento aberto, un único criterio de adxudicación, o prezo máis baixo.

Data de actualización: 25 de abril de 2014

Data de publicación da licitación no Perfil do Contratante: 11 de febreiro de 2014

Data de publicación da licitación no BOP A Coruña: N. 32, 17 de febreiro de 2014

Data de finalización de prazo de presentación de proposicións: Martes, 4 de marzo de 2014 (prorrógase automaticamente ao mércores, 5 de marzo de 2014, por ser o día 4 de marzo inhábil ao ser festa local na Coruña).

Apertura pública SOBRE “C” Oferta Económica: martes, 25 de marzo de 2014, ás 10.30h.

ADXUDICACIÓN E FORMALIZACIÓN:

Data de adxudicación: 22 de abril de 2014

Adxudicatario: Sociedad de Prevención de Asepeyo, S.L.U.

Data de formalización: 25 de abril de 2014

Descargas
Anuncio formalización
PPT PREVENCIÓN
PCAP PREVENCIÓN
ANUNCIO

Contratación por lotes dos servizos da telefonía fixa (lote 1) e da telefonía móbil (lote 2) do CPM, procedemento aberto, varios criterios de adxudicación.

Data de actualización: 14 de agosto de 2014

Data de publicación da licitación no Perfil do Contratante: 28 de xaneiro de 2014

Data de publicación da licitación no BOP A Coruña: nº 23, 4 de febreiro de 2014

Observacións

Por resolución da xerencia do Consorcio para la Promoción de la Música, con data 13 de febreiro de 2014, suspendeuse o prazo de presentación de ofertas por erro detectado na Cláusula Décima 10.2. Criterios de valoración do lote nº 2 en relación co Criterio Aritmético (10.2.1º) por ser a súa suma 12.35 e non 12 como se indica nas táboas do Prego de Cláusulas Administrativas Particulares reguladoras da Contratación.

Unha vez aprobada a corrección, iníciase novamente o prazo de presentación de ofertas. Durante este novo prazo de presentación de ofertas calquera licitador poderá presentar proposición. O prazo de presentación de ofertas será de 15 días contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio de corrección de erros no Boletín Oficial da Provincia da Coruña.

Data de publicación do anuncio de corrección de erros no BOP A Coruña: nº 36, 21 de febreiro de 2014

Data de publicación do anuncio de corrección de erros no perfil do contratante: 14 de febreiro de 2014

Data de finalización do prazo de presentación de proposicións: sábado, 8 de marzo de 2014 (prorrógase automaticamente ao luns, 10 de marzo de 2014)

Apertura SOBRE “B” Referencias Técnicas: venres, 21 de marzo de 2014, ás 10.30h.

Apertura pública SOBRE “C” Oferta económica dos Servizos de telefonía fixa (lote 1): luns, 26 de maio de 2014 ás 11:30 h.

Nota.- Unicamente se procederá á apertura da proposición presentada por R cable e telecomunicacións Galicia, S.A. para os servizos de telefonía fixa (lote 1), ao ser o  único licitador admitido neste procedemento de contratación por lotes dos servizos da telefonía fixa (lote 1) e a telefonía móbil (lote 2) do C.P.M., procedemento aberto, varios criterios de adxudicación.

Concurso declarado deserto por resolución da xerencia con data 11 de agosto de 2014.

Descargas
ANUNCIO CORRECCIÓN ERRORES
PPT TELEF
PCAP TELEF
ANUNCIO

Contrato de subministración de seis pianos de parede, para as instalacións da Escola Municipal de Música, procedemento aberto, varios criterios de adxudicación.

Data de actualización: 11 de decembro de 2012

Data de publicación da licitación no perfil do contratante: 8 de novembro de 2012

Data de publicación da licitación no BOP A Coruña: BOP nº 215 do 12 de novembro de 2012

Data límite de presentación de ofertas: 27 de novembro de 2012

Adxudicación:

Data de publicación da adxudicación no perfil: 21 de decembro de 2012

Data de adxudicación: 21 de decembro de 2012

Adxudicatario: Adagio, S.A.

Data de formalización: 27 de decembro de 2012

Descargas
Anuncio Adjudicación Pianos EMM
PPT PIANOS EMM
PCAP PIANOS EMM
ANUNCIO PIANOS EMM

Convocatoria do procedemento aberto, oferta economicamente máis vantaxosa, varios criterios de adxudicación, para a adxudicación do contrato de servizo de impresión de materiais para distintas actividades do Consorcio para la Promoción de la Música.

Data de actualización: 10 de xaneiro de 2013

Data de publicación da licitación no Perfil do Contratante: 29 de outubro de 2012

Data de publicación da licitación no BOP A Coruña: Número 211 do 6 de novembro de 2012

Data adxudicación: 9 de xaneiro de 2013

Adxudicatario: NORPRINT, S.A.

Data de formalización: 17 de xaneiro de 2013

Descargas
Anuncio Adjudicación Servicio Imprenta
PPT Servicio Impresión
PCAP Servicio Impresión
ANUNCIO Perfil del contratante servicio impresión

Contrato de subministración de seis pianos de parede, para as instalacións da Escola Municipal de Música, procedemento aberto, varios criterios de adxudicación novembro 2013.

Data de actualización: 26 de outubro de 2012

Data de publicación da licitación no Perfil do Contratante: 27 de setembro de 2012

Data de publicación da licitación no BOP A Coruña: nº 188 do 2 de outubro de 2012

Data límite de presentación de ofertas: 17 de outubro de 2012

-          Apertura pública SOBRE B: xoves 25 de outubro ás 11.30 horas

-          Apertura pública SOBRE C: xoves 25 de outubro ás 12.00 horas

ADXUDICATARIO: O concurso quedou deserto

Procedemento negociado sen publicidade, para a contratación da subministración consistente no arrendamento dun escenario para as actuacións das distintas agrupacións dependentes do Consorcio durante as festas de María Pita 2013.

Data de actualización: 2 de xullo de 2013

Adxudicación e formalización:

Data adxudicación: 25 de xuño de 2013

Adxudicatario: Logística del Espectáculo, S. L.

Data de formalización: 1 de xullo de 2013

Descargas
FORMALIZAC ARREND ESCENA_20130702094356

Procedemento negociado sen publicidade para o arrendamento dunha nave para o almacenamento de elementos técnicos das diferentes unidades de produción do Consorcio para la Promoción de la Música.

Data de adxudicación: 2 de abril de 2012

Adxudicatario: Ana Pacios Rodríguez

Data de formalización: 11 de abril de 2013

Descargas
ADJUDICACION NAVE

Contratación do servizo de aloxamento en hoteis de dúas ou máis estrelas do persoal vinculado ao Consorcio, procedemento aberto, varios criterios de adxudicación abril 2013.

Data de actualización: 14 de xuño de 2013

Data de publicación da adxudicación no perfil do contratante: 16 de abril de 2013

Data de publicación da licitación no BOP A Coruña: Número 77, 23 de abril de 2013

Data de finalización do prazo de presentación de proposicións: Mércores, 8 de maio de 2013

Apertura pública “SOBRE B”: xoves, 23 de maio de 2013, ás 11 horas

Apertura pública “SOBRE C”: xoves, 23 de maio de 2013, ás 11.30 horas

Adxudicatario: Manolo Carmen e Hijos, S.A.

Data de formalización: 17 de xuño de 2013

Descargas
Anuncio formalización
PPT HOTELES
PCAP HOTELES
ANUNCIO

Contratación do servizo de limpeza das oficinas e doutras instalacións do Consorcio, procedemento aberto, varios criterios de adxudicación.

Data de actualización: 31 de maio de 2013

Data de publicación da adxudicación no perfil do contratante: 5 de abril de 2013

Data de publicación da licitación no BOP A Coruña: Número 70, 12 de abril de 2013

Data de finalización do prazo de presentación de proposicións: Sábado, 27 de abril de 2013 (prorrógase automaticamente ao luns, 29 de abril de 2013)

Apertura pública SOBRE “B”: luns, 13 de maio de 2013, ás 11 horas

Apertura pública SOBRE “C”: Martes, 14 de maio de 2013, ás 10h

Data de adxudicación: 28 de maio de 2013

Adxudicatario: EULEN, S.A.

Formalización: 31 de maio de 2013

Descargas
ANUNCIO FORMALIZACION LI_20130531111559
PPT SERV LIMPIEZA
PCAP SERV LIMPIEZA
DATOS TRABAJADORES
ANUNCIO SERV LIMPIEZA