Procedemento negociado sen publicidade, para a contratación da subministración consistente no arrendamento dun escenario para as actuacións das distintas agrupacións dependentes do Consorcio durante as festas de María Pita 2016. (EXP. 16/53).

Nº de expediente: A

Data de actualización:  4 de agosto de 2016

Apertura SOBRE “Oferta económica definitiva”: venres, 22 de xullo de 2016, ás 10:00 horas.

Apertura SOBRE B, “Referencias técnicas e oferta económica”: venres, 8 de xullo de 2016, ás 10:00 horas.

ADXUDICACIÓN E FORMALIZACIÓN:

Data adxudicación: 1 de agosto de 2016

Adxudicación: Logística del Espectáculo, S.L.

Formalización: 3 de agosto de 2016

As ofertas presentadas foron as seguintes:

- Producciones Emsac SL, con C.I.F.: B-36.197515

- Logística del Espectáculo S.L., con C.I.F.: B15510605

Descargas
Formalización
Forma. Escenario

Contratación do servizo de aloxamento en hoteis de 2 ou más estrelas do persoal vinculado ao Consorcio, procedemento aberto, varios criterios de adxudicación.

Data de actualización: 8 de marzo de 2016

Data de publicación da licitación no Perfil de Contratante: 8 de xaneiro de 2016

Data de publicación da licitación no BOP A Coruña: Nº 6, de 12 de xaneiro de 2016

Data de finalización do prazo de presentación de proposicións: 27 de xaneiro de 2016

Apertura pública SOBRE “B”: terá lugar o próximo Xoves, 11 de febreiro de 2016, 09:00h. na Sala de Xuntas das oficinas do Consorcio para la Promoción de la Música, sitas na Glorieta de América nº3 da Coruña (Palacio da Ópera).

As ofertas presentadas foron as seguintes:

-          Manolo Carmen e Hijos S.A.

Apertura pública SOBRE “C”: terá lugar o próximo luns, 15 de febreiro de 2016, 09:00h. na Sala de Xuntas das oficinas do Consorcio para la Promoción de la Música, sitas na Glorieta de América nº3 da Coruña (Palacio da Ópera).

ADXUDICACIÓN E FORMALIZACIÓN:

Adxudicatario: Manolo Carmen e Hijos S.A.

Data de adxudicación: 26 de febreiro de 2016

Data de formalización: 2 de marzo de 2016

Descargas
FORMALIZ HOTELES 2 ESTRE_20160307185933
PPT HOTELES 2 O MAS ESTR_20151230140221
PCAP HOTELES 2 0 MAS EST_20151230140028
ANUNCIO_20151230151003

Contratación dos servizos da telefonía fixa e da telefonía móbil do Consorcio para la Promoción de la Música, procedemento negociado sen publicidade (EXP. 14/340).

Data de actualización: 14 de xullo de 2015

ADXUDICACIÓN E FORMALIZACIÓN:

Data de adxudicación: 2 de xullo de 2015

Adxudicatario: R cable e telecomunicacións Galicia, S.A.

Data de formalización: 14 de xullo de 2015

Procedemento negociado sen publicidade, para a contratación da subministración consistente no arrendamento dun escenario para as actuacións das distintas agrupacións dependentes do Consorcio durante as festas de María Pita 2015.

Data de actualización:  29 de xullo de 2015

Apertura SOBRE B, “Referencias técnicas e oferta económica”: 1 de xullo de 2015, 10h.

ADXUDICACIÓN E FORMALIZACIÓN:

Data adxudicación: 27 de xullo de 2015

Adxudicatario: Logística del Espectáculo, S. L.

Data de formalización: 29 de xullo de 2015

Descargas
Formalización escenario

Contratación de servizos para a montaxe da escenografía da produción “A Frauta Máxica” que realizará o Consorcio para la Promoción de la Música, procedemento negociado sen publicidade, de carácter urxente, un único criterio de adxudicación.

Data de actualización: 25 de maio de 2015

Data apertura pública SOBRE “B”: venres, 15 de maio de 2015, ás 10 horas

ADXUDICACIÓN E FORMALIZACIÓN:

Data de adxudicación: 22 de maio de 2015

Adxudicatario: EULEN, S.A.

Data de formalización: 25 de maio de 2015

Contratación de servizos para a montaxe da escenografía da produción “A Frauta Máxica” que realizará o Consorcio para la Promoción de la Música, procedemento aberto, un único criterio de adxudicación, o prezo máis baixo.

Data de actualización: 7 de maio de 2015

Data de publicación da licitación no Perfil de Contratante: 13 de marzo de 2015

Data de publicación da licitación no BOP A Coruña: Nº 70, de 16 de abril de 2015

Data de finalización do prazo de presentación de proposicións: luns, 4 de maio de 2015 (prorrógase automaticamente, por ser o día 1 de maio de 2015 inhábil e o 2 de maio sábado, de conformidade coa Cláusula Oitava do PCAP)

Declarado deserto por Resolución da xerencia do Consorcio con data 6 de maio de 2015

Descargas
PPT
PCAP
Anuncio Flauta Mágica

Contratación do servizo de impresión de materiais para distintas actividades do Consorcio, procedemento aberto, varios criterios de adxudicación.

Data de actualización: 16 de xullo de 2015

Data de publicación da licitación no Perfil de Contratante: 25 de marzo de 2015

Data de publicación da licitación no BOP A Coruña: Nº 62, do 6 de abril de 2015

Data de finalización do prazo de presentación de proposicións: Martes, 21 de abril de 2015

Apertura pública SOBRE “B”: terá lugar o próximo mércores, 27 de maio de 2015, ás 09:00h, na Sala de Xuntas das oficinas do Consorcio para la Promoción de la Música, sitas na Glorieta de América nº3 da Coruña (Palacio da Ópera)

As ofertas presentadas foron as seguintes:

- Norprint, S.A.

- Gráficas Integrales Cogami, S.L.U.

- Estudios Gráficos Europeos, S.A.

Apertura pública SOBRE “C”: terá lugar o próximo xoves, 11 de xuño de 2015, ás 09:00h, na Sala de Xuntas das oficinas do Consorcio para la Promoción de la Música, sitas na Glorieta de América nº3 da Coruña (Palacio da Ópera)

A puntuación obtida polas empresas presentadas e admitidas a este procedemento tras a valoración do sobre “B” é a seguinte:

- Norprint, S.A.: 6 puntos

- Gráficas Integrales Cogami, S.L.U. : 2,9 puntos

- Estudios Gráficos Europeos, S.A. : 3,4 puntos

ADXUDICACIÓN E FORMALIZACIÓN:

Data de adxudicación: 6 de xullo de 2015

Adxudicatario: Norprint, S.A.

Data de formalización: 16 de xullo de 2015

Descargas
FORMALIZACION_20150716134138
PPT IMPRENTA
PCAP IMPRENTA
ANUNCIO

Contratación do servizo de Audiovisuais do C.P.M., procedemento aberto, varios criterios de adxudicación (Exp. 14/378).

Data de actualización: 24 de abril de 2015

Data de publicación da licitación no Perfil de Contratante: 23 de decembro de 2014

Data de publicación da licitación no BOP A Coruña: Núm. 3, de 7 de xaneiro de 2015

Data de finalización do prazo de presentación de proposicións: 22 de xaneiro de 2015

Apertura pública SOBRE “B”: luns, 2 de marzo de 2015, ás 10:00h

Apertura pública SOBRE “C”: martes, 17 de marzo de 2015, ás 13:15h

ADXUDICACIÓN E FORMALIZACIÓN:

Adxudicatario: Antonio Cid Álvarez

Data de formalización: 24 de abril de 2015

Descargas
Formalización
Nueva composición de la mesa de contratación
PPT AUDIOVISUALES
PCAP AUDIOVISUALES
ANUNCIO

Contratación do servizo discrecional de transporte de viaxeiros por estrada en Autobús para o C.P.M., procedemento aberto, varios criterios de adxudicación.

Data de actualización: 5 de xuño de 2015

Data de publicación da licitación no Perfil de Contratante: 18 de novembro de 2014

Data de publicación da licitación no BOP da Coruña: Nº 227 do 26 de novembro de 2014

Observacións

Por resolución da xerencia do Consorcio para la Promoción de la Música, con data 1 decembro de 2014, suspendeuse o prazo de presentación de ofertas por erro detectado na Cláusula Novena do Prego de Cláusulas Administrativas Particulares en relación coa valoración da Antigüidade do vehículo (Punto I.2.-) dentro dos Criterios cuantificables automaticamente (SOBRE “C”)

Unha vez aprobada a corrección, iníciase novamente o prazo de presentación de ofertas. Durante este novo prazo de presentación de ofertas calquera licitador poderá presentar proposición. O prazo de presentación de ofertas será de 15 días contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio de corrección de erros no Boletín Oficial da Provincia da Coruña.

Data de publicación do anuncio de corrección de erros no Perfil de Contratante: 1 de decembro de 2014

Data de publicación do anuncio de  corrección de erros no BOP A Coruña: Núm. 236, do 10 de decembro de 2014

Data de finalización do prazo de presentación de proposicións: venres, 26 de decembro de 2014 (prorrógase automaticamente,  por ser o día 25 de decembro de 2014 inhábil)

Data apertura SOBRE “B”: xoves, 5 de febreiro de 2015, ás 9 horas.

Data apertura SOBRE “C”: mércores, 4 de marzo de 2015, ás 09:00h

ADXUDICACIÓN E FORMALIZACIÓN:

Adxudicatario: Autocares  Antonio Vázquez, S.A.

Data de adxudicación: 3 de xuño de 2015

Data de formalización: 5 de xuño de 2015

Descargas
FORMALIZACIÓN Transporte
Anuncio corrección de errores
PPT AUTOBUS
PCAP AUTOBUS
ANUNCIO

Procedemento negociado sen publicidade, para a contratación da subministración consistente no arrendamento dun escenario para as actuacións das distintas agrupacións dependentes do Consorcio durante as festas de María Pita 2014.

Data de actualización: 24 de xullo de 2014

ADXUDICACIÓN E FORMALIZACIÓN:

Data de adxudicación: 23 de xullo de 2014

Adxudicatario: Producciones Emsac, S.L.

Data de formalización: 24 de xullo de 2014

Descargas
FORMALIZACIÓN